تاريخ تولد: 1366/04/27
سوابق:
همیراد دارای مدرک کارشناسی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی است و به عنوان مدرس زبان انگلیسی و مترجم روابط بین الملل از سال 1385 تا 1390 تاکنون با امور روابط بین الملل فعالیت داشته است.