تاريخ تولد: 1356/06/08
باشگاه ها:نفت م. سلیمان(مربی دروازه بان)