تاريخ تولد: 1347/01/28
باشگاه ها:نفت م. سلیمان(پزشک)