تاريخ تولد: 1352/11/28
باشگاه ها:راه ساری(سرمربی)
باشگاه ها دوران بازی:راه ساری