تاريخ تولد: 1353/07/06
باشگاه ها:فرش آرای مشهد(مربی) ,ملی حفاری (ف)(سرمربی)
باشگاه ها دوران بازی:یاسین پیشرو