تاريخ تولد: 1367/06/03
باشگاه ها:نفت م. سلیمان(تدارکات)