تاريخ تولد: 1350/02/10
باشگاه ها:نفت م. سلیمان(مربی)