تاريخ تولد: 1349/01/01
باشگاه ها:ش بندرعباس(سرمربی) ,آلومینیوم هرمزگان(سرمربی)