تاريخ تولد: 1345/01/01
باشگاه ها:شهرداری تبریز(مربی)