تاريخ تولد: 1351/10/03
باشگاه ها:راه آهن تهران(مدیرعامل)