تاريخ تولد: 1349/06/20
باشگاه ها:ملی حفاری(سرمربی) ,نفت م. سلیمان(سرمربی)
سوابق:
وی دارای مدرک لیسانس تربیت بدنی بوده و به عنوان مدرس درجه C فوتبال فعالیت می کند.