تاريخ تولد: 1354/01/01
باشگاه ها:راه ساری(مربی) ,شهروند ساری(مربی)