تاريخ تولد: 1350/07/22
باشگاه ها:نفت م. سلیمان(مدیر تیم)