تاريخ تولد: 1342/06/01
باشگاه ها:استقلال اهواز(مربی) ,نفت م. سلیمان(مربی) ,نفت م. سلیمان(سرمربی)