تاريخ تولد: 1338/12/03
باشگاه ها:تراکتورسازی تبریز(مدیر تیم)