تعداد بازدید خبر: 390
1396/11/18-15:30
کمیته استیناف فدراسیون رای خود در خصوص دو پرونده صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، کمیته استیناف فدراسیون ، رای خود در خصوص دو پرونده به شرح زیر صادر کرد.
تجدیدنظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان نسبت به دادنامه شماره 92 مورخ 96/9/29بابت دعوی مطالبه وجه  آرتا منهاجی به مبلغ 1/120/000/000 ریال ، رد و رای کمیته تعیین وضعیت عینا تایید شد.
تجدیدنظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران  نسبت به دادنامه شماره 85 مورخ 96/9/29بابت فسخ یکجانبه محمد آرام طبع ،  رد و رای کمیته تعیین وضعیت عینا تایید شد.