• شادی مهینی
  شادی مهینی
  سرمربی
 • کتایون خسرویار
  کتایون خسرویار
  مربی
 • سمیه نجفی
  سمیه نجفی
  پزشک
 • زینب حسین زاده
  زینب حسین زاده
  فیزیوتراپیست