• محمد حسین میر شمسی
  محمد حسین میر شمسی
  سرمربی
 • عباس هاشم پور
  عباس هاشم پور
  مربی
 • علی نادری
  علی نادری
  مربی