• ایران 4 - 5 روسیه رخدادها 1395/09/16
  • ایران 4 - 2 روسیه رخدادها 1395/09/15
  • ایران 4 - 3 روسیه رخدادها 1394/07/18
  • ایران 1 - 1 روسیه رخدادها 1393/09/11
  • ایران 6 - 3 روسیه رخدادها 1393/09/10
  • ایران 6 - 1 چین رخدادها 1393/05/02
  • ایران 8 - 3 ویتنام رخدادها 1393/04/31
  • ایران 5 - 1 روسیه رخدادها 1392/09/12

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده