علیرضا وفایی
علیرضا وفایی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور
1 1392/06/15 ماهان تندیس شهرداری ساوه 40
2 1392/06/22 زمزم اصفهان ماهان تندیس ˝18˝29 40
3 1392/06/29 ماهان تندیس ملی حفاری (ف) ˝38 40
4 1392/07/04 تاسیسات دریایی ماهان تندیس 40
5 1392/07/11 ماهان تندیس هلال احمر 40
6 1392/07/19 دبیری تبریز ماهان تندیس ˝35 40
7 1392/08/20 ماهان تندیس گیتی پسند (ف) 40
8 1392/09/15 ماهان تندیس راه ساری ˝31 40
9 1392/09/22 شهید منصوری ماهان تندیس 40
10 1392/10/13 شهرداری ساوه ماهان تندیس ˝39 40
11 1392/10/18 ماهان تندیس زمزم اصفهان ˝2,˝5,˝15 40
12 1392/10/23 ملی حفاری (ف) ماهان تندیس ˝6 40
13 1392/10/28 ماهان تندیس تاسیسات دریایی 40
14 1392/11/04 هلال احمر ماهان تندیس 40
15 1392/11/11 ماهان تندیس دبیری تبریز ˝20,˝29,˝37 40
16 1392/11/17 شهرداری تبریز (ف) ماهان تندیس 40
17 1392/11/25 ماهان تندیس پتروشیمی 40
18 1392/12/07 فرش آرای مشهد ماهان تندیس 40
19 1392/12/12 ماهان تندیس میثاق تهران ˝3 40
20 1392/12/17 راه ساری ماهان تندیس ˝22 40
21 1392/12/22 ماهان تندیس شهید منصوری 40

مجموع دقایق بازی: 840
گل های زده: 10
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 5
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان