علیرضا وفایی
علیرضا وفایی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور
1 1393/06/13 شهید منصوری ماهان تندیس 40
2 1393/06/18 ماهان تندیس میثاق تهران 40
3 1393/06/24 تاسیسات ماهان تندیس ˝26 40
4 1393/06/29 دبیری تبریز ماهان تندیس 40
5 1393/07/05 ماهان تندیس پایا سازه ˝33 40
6 1393/07/11 فردوسی مشهد ماهان تندیس ˝14,˝22 40
7 1393/07/18 ماهان تندیس شهروند ساری ˝25,˝33 40
8 1393/07/26 شهرداری ساوه ماهان تندیس ˝29 40
9 1393/08/02 ماهان تندیس ملی حفاری (ف) 40
10 1393/08/08 مقاومت البرز ماهان تندیس ˝14,˝17 40
11 1393/08/30 ماهان تندیس گیتی پسند (ف) 40
12 1393/09/06 فرش آرای مشهد ماهان تندیس 40
13 1393/09/16 ماهان تندیس مس سونگون(ف) ˝28 40
14 1393/09/28 ماهان تندیس شهید منصوری 40
15 1393/10/04 میثاق تهران ماهان تندیس 40
16 1393/10/11 ماهان تندیس تاسیسات ˝19 40
17 1393/10/23 ماهان تندیس دبیری تبریز ˝33 40
18 1393/10/28 پایا سازه ماهان تندیس ˝6˝38 40
19 1393/11/03 ماهان تندیس فردوسی مشهد ˝2,˝17,˝30˝29 40
20 1393/11/09 شهروند ساری ماهان تندیس ˝14,˝17 40
21 1393/11/16 ماهان تندیس شهرداری ساوه ˝25 40
22 1393/11/28 ملی حفاری (ف) ماهان تندیس ˝18,˝23 40
23 1393/12/03 ماهان تندیس مقاومت البرز ˝20 40
24 1393/12/08 گیتی پسند (ف) ماهان تندیس ˝15˝8 40
25 1393/12/22 مس سونگون(ف) ماهان تندیس ˝14 40

مجموع دقایق بازی: 1000
گل های زده: 24
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 3
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان