احمد جمشیدیان
احمد جمشیدیان
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار سپاهان و استقلال آیین نامه کمیته انضباطی احمد جمشیدیان(سپاهان اصفهان)
گزارش
جمشیدیان پس از مسابقه اقدام به مصاحبه و اظهار نظر خلاف واقع نسبت به داور بازی کرده است.
آخرین رای صادره به استناد بند "الف" و "پ" قسمت یکم ماده 22 و همچنین بند 2 ماده 23 آیین نامه انضباطی، جمشیدیان به پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.