• یاسین پیشرو 2 - 2 فرش آرای مشهد 1395/05/07
  • مقاومت البرز 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/05/07
  • دبیری تبریز 2 - 1 مس سونگون(ف) 1395/05/07
  • ارژن فارس 4 - 2 تاسیسات 1395/05/08
  • طرح و توسعه الوند 1 - 2 آذرخش 1395/06/04
  • شهروند ساری 3 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/05/07
  • شهرداری ساوه 5 - 0 دانشگاه آزاد 1395/06/04
  • مس سونگون(ف) 3 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/07/13
  • مقاومت البرز 1 - 2 یاسین پیشرو 1395/05/15
  • دانشگاه آزاد 3 - 4 فرش آرای مشهد 1395/05/15
  • گیتی پسند (ف) 1 - 0 شهروند ساری 1395/05/15
  • آذرخش 1 - 3 شهرداری ساوه 1395/05/15
  • ملی حفاری (ف) 6 - 3 ارژن فارس 1395/05/15
  • تاسیسات 2 - 1 دبیری تبریز 1395/05/15
  • یاسین پیشرو 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/05/21
  • شهرداری ساوه 1 - 1 مس سونگون(ف) 1395/05/21
  • دبیری تبریز 4 - 1 ملی حفاری (ف) 1395/05/21
  • شهروند ساری 4 - 3 مقاومت البرز 1395/05/21
  • ارژن فارس 2 - 4 گیتی پسند (ف) 1395/05/21
  • فرش آرای مشهد 5 - 2 آذرخش 1395/05/21
  • طرح و توسعه الوند 3 - 4 تاسیسات 1395/07/18
  • شهروند ساری 2 - 3 یاسین پیشرو 1395/05/26
  • مقاومت البرز 3 - 1 ارژن فارس 1395/05/25
  • مس سونگون(ف) 2 - 2 فرش آرای مشهد 1395/05/25
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 دبیری تبریز 1395/05/25
  • تاسیسات 5 - 3 شهرداری ساوه 1395/05/25
  • ملی حفاری (ف) 4 - 0 طرح و توسعه الوند 1395/05/25
  • آذرخش 1 - 1 دانشگاه آزاد 1395/05/26
  • یاسین پیشرو 5 - 1 آذرخش 1395/07/25
  • ارژن فارس 4 - 4 شهروند ساری 1395/07/25
  • دانشگاه آزاد 0 - 1 مس سونگون(ف) 1395/07/25
  • دبیری تبریز 4 - 0 مقاومت البرز 1395/07/25
  • فرش آرای مشهد 0 - 1 تاسیسات 1395/07/25
  • طرح و توسعه الوند 2 - 7 گیتی پسند (ف) 1395/07/25
  • شهرداری ساوه 3 - 3 ملی حفاری (ف) 1395/07/25
  • ارژن فارس 3 - 4 یاسین پیشرو 1395/07/30
  • مس سونگون(ف) 2 - 0 آذرخش 1395/07/30
  • شهروند ساری 4 - 4 دبیری تبریز 1395/07/30
  • تاسیسات 2 - 3 دانشگاه آزاد 1395/07/30
  • مقاومت البرز 1 - 2 طرح و توسعه الوند 1395/07/30
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 شهرداری ساوه 1395/07/30
  • ملی حفاری (ف) 3 - 2 فرش آرای مشهد 1395/07/30
  • یاسین پیشرو 2 - 5 مس سونگون(ف) 1395/08/06
  • دبیری تبریز 6 - 4 ارژن فارس 1395/08/06
  • آذرخش 1 - 8 تاسیسات 1395/08/06
  • طرح و توسعه الوند 3 - 5 شهروند ساری 1395/08/06
  • دانشگاه آزاد 2 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/08/06
  • شهرداری ساوه 1 - 1 مقاومت البرز 1395/08/06
  • فرش آرای مشهد 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/08/06
  • دبیری تبریز 7 - 2 یاسین پیشرو 1395/08/12
  • تاسیسات 0 - 2 مس سونگون(ف) 1395/08/12
  • ارژن فارس 7 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/08/12
  • ملی حفاری (ف) 6 - 2 آذرخش 1395/08/12
  • شهروند ساری 4 - 4 شهرداری ساوه 1395/08/12
  • گیتی پسند (ف) 7 - 5 دانشگاه آزاد 1395/08/12
  • مقاومت البرز 3 - 3 فرش آرای مشهد 1395/08/12
  • یاسین پیشرو 0 - 1 تاسیسات 1395/08/18
  • طرح و توسعه الوند 2 - 3 دبیری تبریز 1395/08/18
  • مس سونگون(ف) 5 - 2 ملی حفاری (ف) 1395/08/18
  • شهرداری ساوه 4 - 4 ارژن فارس 1395/08/18
  • آذرخش 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/08/18
  • فرش آرای مشهد 6 - 2 شهروند ساری 1395/08/18
  • دانشگاه آزاد 2 - 3 مقاومت البرز 1395/08/18
  • طرح و توسعه الوند 2 - 3 یاسین پیشرو 1395/08/23
  • ملی حفاری (ف) 1 - 2 تاسیسات 1395/08/23
  • دبیری تبریز 7 - 2 شهرداری ساوه 1395/08/23
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 مس سونگون(ف) 1395/08/23
  • ارژن فارس 3 - 0 فرش آرای مشهد 1395/08/23
  • مقاومت البرز 3 - 0 آذرخش 1395/08/23
  • شهروند ساری 8 - 6 دانشگاه آزاد 1395/08/23
  • یاسین پیشرو 0 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/08/28
  • شهرداری ساوه 6 - 0 طرح و توسعه الوند 1395/08/28
  • تاسیسات 1 - 1 گیتی پسند (ف) 1395/08/28
  • فرش آرای مشهد 2 - 2 دبیری تبریز 1395/08/28
  • مس سونگون(ف) 2 - 1 مقاومت البرز 1395/08/28
  • دانشگاه آزاد 1 - 4 ارژن فارس 1395/08/28
  • آذرخش 4 - 5 شهروند ساری 1395/08/28
  • شهرداری ساوه 0 - 0 یاسین پیشرو 1395/09/05
  • گیتی پسند (ف) 6 - 6 ملی حفاری (ف) 1395/09/05
  • طرح و توسعه الوند 2 - 1 فرش آرای مشهد 1395/09/05
  • مقاومت البرز 1 - 1 تاسیسات 1395/09/05
  • دبیری تبریز 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/09/05
  • شهروند ساری 2 - 3 مس سونگون(ف) 1395/09/05
  • ارژن فارس 2 - 1 آذرخش 1395/09/05
  • مس سونگون(ف) 2 - 1 ارژن فارس 1395/09/11
  • دانشگاه آزاد 2 - 4 طرح و توسعه الوند 1395/09/12
  • یاسین پیشرو 2 - 6 گیتی پسند (ف) 1395/09/12
  • ملی حفاری (ف) 6 - 1 مقاومت البرز 1395/09/12
  • تاسیسات 2 - 1 شهروند ساری 1395/09/12
  • آذرخش 3 - 4 دبیری تبریز 1395/09/12
  • فرش آرای مشهد 1 - 2 شهرداری ساوه 1395/09/12
  • فرش آرای مشهد 2 - 1 یاسین پیشرو 1395/10/02
  • گیتی پسند (ف) 3 - 3 مقاومت البرز 1395/10/02
  • دانشگاه آزاد 4 - 5 شهرداری ساوه 1395/10/02
  • ملی حفاری (ف) 2 - 2 شهروند ساری 1395/10/02
  • آذرخش 4 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/10/02
  • مس سونگون(ف) 3 - 0 دبیری تبریز 1395/10/02
  • تاسیسات 8 - 3 ارژن فارس 1395/10/02
  • یاسین پیشرو 3 - -2 مقاومت البرز 1395/10/09
  • فرش آرای مشهد 4 - 2 دانشگاه آزاد 1395/10/09
  • شهروند ساری 2 - 8 گیتی پسند (ف) 1395/10/09
  • شهرداری ساوه 1 - 0 آذرخش 1395/10/09
  • ارژن فارس 4 - 3 ملی حفاری (ف) 1395/10/09
  • طرح و توسعه الوند 4 - 4 مس سونگون(ف) 1395/10/09
  • دبیری تبریز 4 - 3 تاسیسات 1395/10/09
  • دانشگاه آزاد 3 - 5 یاسین پیشرو 1395/10/15
  • مقاومت البرز 1 - 1 شهروند ساری 1395/10/15
  • آذرخش 1 - 1 فرش آرای مشهد 1395/10/15
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 ارژن فارس 1395/10/15
  • مس سونگون(ف) 5 - 1 شهرداری ساوه 1395/10/15
  • ملی حفاری (ف) 1 - 1 دبیری تبریز 1395/10/15
  • تاسیسات 5 - 3 طرح و توسعه الوند 1395/10/15
  • یاسین پیشرو -1 - -1 شهروند ساری 1395/10/21
  • دانشگاه آزاد -1 - -1 آذرخش 1395/10/21
  • ارژن فارس -1 - -1 مقاومت البرز 1395/10/21
  • فرش آرای مشهد -1 - -1 مس سونگون(ف) 1395/10/21
  • دبیری تبریز -1 - -1 گیتی پسند (ف) 1395/10/21
  • شهرداری ساوه -1 - -1 تاسیسات 1395/10/21
  • طرح و توسعه الوند -1 - -7 ملی حفاری (ف) 1395/10/21
  • آذرخش 1 - 0 یاسین پیشرو 1395/10/27
  • شهروند ساری 9 - 6 ارژن فارس 1395/10/27
  • مس سونگون(ف) 6 - 4 دانشگاه آزاد 1395/10/27
  • مقاومت البرز 1 - 4 دبیری تبریز 1395/10/27
  • تاسیسات 4 - -1 فرش آرای مشهد 1395/10/27
  • گیتی پسند (ف) 7 - 2 طرح و توسعه الوند 1395/10/27
  • ملی حفاری (ف) 4 - 1 شهرداری ساوه 1395/10/27
  • یاسین پیشرو -1 - -1 ارژن فارس 1395/11/03
  • آذرخش -1 - -1 مس سونگون(ف) 1395/10/27
  • دبیری تبریز -1 - -1 شهروند ساری 1395/10/27
  • دانشگاه آزاد -1 - -1 تاسیسات 1395/10/27
  • طرح و توسعه الوند -1 - -1 مقاومت البرز 1395/10/27
  • فرش آرای مشهد -1 - -1 ملی حفاری (ف) 1395/10/27
  • شهرداری ساوه -1 - -1 گیتی پسند (ف) 1395/10/27

آمار باشگاه ها تا هفته 19

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
آذرخش 141312234919
ارژن فارس 23169566219
تاسیسات 242114492819
دانشگاه آزاد 221115386519
دبیری تبریز 180113563619
شهرداری ساوه 16165434419
شهروند ساری 23257566219
طرح و توسعه الوند 180413316019
فرش آرای مشهد 27157333619
گیتی پسند (ف) 132140783619
مس سونگون(ف) 211122462419
مقاومت البرز 19239234019
ملی حفاری (ف) 17395523919
یاسین پیشرو 30187343719