• یاسین پیشرو 2 - 2 فرش آرای مشهد 1395/05/07
  • مقاومت البرز 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/05/07
  • دبیری تبریز 2 - 1 مس سونگون(ف) 1395/05/07
  • ارژن فارس 4 - 2 تاسیسات 1395/05/08
  • طرح و توسعه الوند 1 - 2 آذرخش 1395/06/04
  • شهروند ساری 3 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/05/07
  • شهرداری ساوه 5 - 0 دانشگاه آزاد 1395/06/04
  • مس سونگون(ف) 3 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/07/13
  • مقاومت البرز 1 - 2 یاسین پیشرو 1395/05/15
  • دانشگاه آزاد 3 - 4 فرش آرای مشهد 1395/05/15
  • گیتی پسند (ف) 1 - 0 شهروند ساری 1395/05/15
  • آذرخش 1 - 3 شهرداری ساوه 1395/05/15
  • ملی حفاری (ف) 6 - 3 ارژن فارس 1395/05/15
  • تاسیسات 2 - 1 دبیری تبریز 1395/05/15
  • یاسین پیشرو 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/05/21
  • شهرداری ساوه 1 - 1 مس سونگون(ف) 1395/05/21
  • دبیری تبریز 4 - 1 ملی حفاری (ف) 1395/05/21
  • شهروند ساری 4 - 3 مقاومت البرز 1395/05/21
  • ارژن فارس 2 - 4 گیتی پسند (ف) 1395/05/21
  • فرش آرای مشهد 5 - 2 آذرخش 1395/05/21
  • طرح و توسعه الوند 3 - 4 تاسیسات 1395/07/18
  • شهروند ساری 2 - 3 یاسین پیشرو 1395/05/26
  • مقاومت البرز 3 - 1 ارژن فارس 1395/05/25
  • مس سونگون(ف) 2 - 2 فرش آرای مشهد 1395/05/25
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 دبیری تبریز 1395/05/25
  • تاسیسات 5 - 3 شهرداری ساوه 1395/05/25
  • ملی حفاری (ف) 4 - 0 طرح و توسعه الوند 1395/05/25
  • آذرخش 1 - 1 دانشگاه آزاد 1395/05/26
  • یاسین پیشرو 5 - 1 آذرخش 1395/07/25
  • ارژن فارس 4 - 4 شهروند ساری 1395/07/25
  • دانشگاه آزاد 0 - 1 مس سونگون(ف) 1395/07/25
  • دبیری تبریز 4 - 0 مقاومت البرز 1395/07/25
  • فرش آرای مشهد 0 - 1 تاسیسات 1395/07/25
  • طرح و توسعه الوند 2 - 7 گیتی پسند (ف) 1395/07/25
  • شهرداری ساوه 3 - 3 ملی حفاری (ف) 1395/07/25
  • ارژن فارس 3 - 4 یاسین پیشرو 1395/07/30
  • مس سونگون(ف) 2 - 0 آذرخش 1395/07/30
  • شهروند ساری 4 - 4 دبیری تبریز 1395/07/30
  • تاسیسات 2 - 3 دانشگاه آزاد 1395/07/30
  • مقاومت البرز 1 - 2 طرح و توسعه الوند 1395/07/30
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 شهرداری ساوه 1395/07/30
  • ملی حفاری (ف) 3 - 2 فرش آرای مشهد 1395/07/30
  • یاسین پیشرو 2 - 5 مس سونگون(ف) 1395/08/06
  • دبیری تبریز 6 - 4 ارژن فارس 1395/08/06
  • آذرخش 1 - 8 تاسیسات 1395/08/06
  • طرح و توسعه الوند 3 - 5 شهروند ساری 1395/08/06
  • دانشگاه آزاد 2 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/08/06
  • شهرداری ساوه 1 - 1 مقاومت البرز 1395/08/06
  • فرش آرای مشهد 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/08/06
  • دبیری تبریز 7 - 2 یاسین پیشرو 1395/08/12
  • تاسیسات 0 - 2 مس سونگون(ف) 1395/08/12
  • ارژن فارس 7 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/08/12
  • ملی حفاری (ف) 6 - 2 آذرخش 1395/08/12
  • شهروند ساری 4 - 4 شهرداری ساوه 1395/08/12
  • گیتی پسند (ف) 7 - 5 دانشگاه آزاد 1395/08/12
  • مقاومت البرز 3 - 3 فرش آرای مشهد 1395/08/12
  • یاسین پیشرو 0 - 1 تاسیسات 1395/08/18
  • طرح و توسعه الوند 2 - 3 دبیری تبریز 1395/08/18
  • مس سونگون(ف) 5 - 2 ملی حفاری (ف) 1395/08/18
  • شهرداری ساوه 4 - 4 ارژن فارس 1395/08/18
  • آذرخش 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/08/18
  • فرش آرای مشهد 6 - 2 شهروند ساری 1395/08/18
  • دانشگاه آزاد 2 - 3 مقاومت البرز 1395/08/18
  • طرح و توسعه الوند 2 - 3 یاسین پیشرو 1395/08/23
  • ملی حفاری (ف) 1 - 2 تاسیسات 1395/08/23
  • دبیری تبریز 7 - 2 شهرداری ساوه 1395/08/23
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 مس سونگون(ف) 1395/08/23
  • ارژن فارس 3 - 0 فرش آرای مشهد 1395/08/23
  • مقاومت البرز 3 - 0 آذرخش 1395/08/23
  • شهروند ساری 8 - 6 دانشگاه آزاد 1395/08/23
  • یاسین پیشرو 0 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/08/28
  • شهرداری ساوه 6 - 0 طرح و توسعه الوند 1395/08/28
  • تاسیسات 1 - 1 گیتی پسند (ف) 1395/08/28
  • فرش آرای مشهد 2 - 2 دبیری تبریز 1395/08/28
  • مس سونگون(ف) 2 - 1 مقاومت البرز 1395/08/28
  • دانشگاه آزاد 1 - 4 ارژن فارس 1395/08/28
  • آذرخش 4 - 5 شهروند ساری 1395/08/28
  • شهرداری ساوه 0 - 0 یاسین پیشرو 1395/09/05
  • گیتی پسند (ف) 6 - 6 ملی حفاری (ف) 1395/09/05
  • طرح و توسعه الوند 2 - 1 فرش آرای مشهد 1395/09/05
  • مقاومت البرز 1 - 1 تاسیسات 1395/09/05
  • دبیری تبریز 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/09/05
  • شهروند ساری 2 - 3 مس سونگون(ف) 1395/09/05
  • ارژن فارس 2 - 1 آذرخش 1395/09/05
  • مس سونگون(ف) 2 - 1 ارژن فارس 1395/09/11
  • دانشگاه آزاد 2 - 4 طرح و توسعه الوند 1395/09/12
  • یاسین پیشرو 2 - 6 گیتی پسند (ف) 1395/09/12
  • ملی حفاری (ف) 6 - 1 مقاومت البرز 1395/09/12
  • تاسیسات 2 - 1 شهروند ساری 1395/09/12
  • آذرخش 3 - 4 دبیری تبریز 1395/09/12
  • فرش آرای مشهد 1 - 2 شهرداری ساوه 1395/09/12
  • فرش آرای مشهد 2 - 1 یاسین پیشرو 1395/10/02
  • گیتی پسند (ف) 3 - 3 مقاومت البرز 1395/10/02
  • دانشگاه آزاد 4 - 5 شهرداری ساوه 1395/10/02
  • ملی حفاری (ف) 2 - 2 شهروند ساری 1395/10/02
  • آذرخش 4 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/10/02
  • مس سونگون(ف) 3 - 0 دبیری تبریز 1395/10/02
  • تاسیسات 8 - 3 ارژن فارس 1395/10/02
  • یاسین پیشرو 3 - -2 مقاومت البرز 1395/10/09
  • فرش آرای مشهد 4 - 2 دانشگاه آزاد 1395/10/09
  • شهروند ساری 2 - 8 گیتی پسند (ف) 1395/10/09
  • شهرداری ساوه 1 - 0 آذرخش 1395/10/09
  • ارژن فارس 4 - 3 ملی حفاری (ف) 1395/10/09
  • طرح و توسعه الوند 4 - 4 مس سونگون(ف) 1395/10/09
  • دبیری تبریز 4 - 3 تاسیسات 1395/10/09
  • دانشگاه آزاد 3 - 5 یاسین پیشرو 1395/10/15
  • مقاومت البرز 1 - 1 شهروند ساری 1395/10/15
  • آذرخش 1 - 1 فرش آرای مشهد 1395/10/15
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 ارژن فارس 1395/10/15
  • مس سونگون(ف) 5 - 1 شهرداری ساوه 1395/10/15
  • ملی حفاری (ف) 1 - 1 دبیری تبریز 1395/10/15
  • تاسیسات 5 - 3 طرح و توسعه الوند 1395/10/15
  • گیتی پسند (ف) 5 - 2 فرش آرای مشهد 1395/11/07
  • یاسین پیشرو -1 - -1 شهروند ساری 1395/10/21
  • دانشگاه آزاد -1 - -1 آذرخش 1395/10/21
  • ارژن فارس -1 - -1 مقاومت البرز 1395/10/21
  • فرش آرای مشهد -1 - -1 مس سونگون(ف) 1395/10/21
  • دبیری تبریز -1 - -1 گیتی پسند (ف) 1395/10/21
  • شهرداری ساوه -1 - -1 تاسیسات 1395/10/21
  • طرح و توسعه الوند -1 - -7 ملی حفاری (ف) 1395/10/21
  • آذرخش 1 - 0 یاسین پیشرو 1395/10/27
  • شهروند ساری 9 - 6 ارژن فارس 1395/10/27
  • مس سونگون(ف) 6 - 3 دانشگاه آزاد 1395/10/27
  • مقاومت البرز 1 - 4 دبیری تبریز 1395/10/27
  • تاسیسات 4 - 1 فرش آرای مشهد 1395/10/27
  • گیتی پسند (ف) 7 - 2 طرح و توسعه الوند 1395/10/27
  • ملی حفاری (ف) 4 - 1 شهرداری ساوه 1395/10/27
  • یاسین پیشرو 4 - 3 ارژن فارس 1395/11/03
  • آذرخش 1 - 3 مس سونگون(ف) 1395/10/27
  • دبیری تبریز 5 - 0 شهروند ساری 1395/10/27
  • دانشگاه آزاد 3 - 4 تاسیسات 1395/10/27
  • طرح و توسعه الوند 1 - 2 مقاومت البرز 1395/10/27
  • فرش آرای مشهد 2 - 1 ملی حفاری (ف) 1395/10/27
  • شهرداری ساوه 2 - 4 گیتی پسند (ف) 1395/10/27
  • مس سونگون(ف) 1 - 3 یاسین پیشرو 1395/11/07
  • ارژن فارس 0 - 4 دبیری تبریز 1395/11/07
  • تاسیسات 3 - 2 آذرخش 1395/11/07
  • شهروند ساری 7 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/11/07
  • ملی حفاری (ف) 11 - 0 دانشگاه آزاد 1395/11/07
  • مقاومت البرز 3 - 6 شهرداری ساوه 1395/11/07
  • گیتی پسند (ف) 5 - 2 فرش آرای مشهد 1395/11/07
  • آذرخش 1 - 3 ملی حفاری (ف) 1395/11/14
  • مس سونگون(ف) 3 - 2 تاسیسات 1395/11/15
  • طرح و توسعه الوند 1 - 5 ارژن فارس 1395/11/15
  • یاسین پیشرو 2 - 4 دبیری تبریز 1395/11/15
  • شهرداری ساوه 9 - 3 شهروند ساری 1395/11/15
  • دانشگاه آزاد 3 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/11/15
  • فرش آرای مشهد 6 - 3 مقاومت البرز 1395/11/15
  • تاسیسات 3 - 3 یاسین پیشرو 1395/11/21
  • دبیری تبریز -1 - -1 طرح و توسعه الوند 1395/11/21
  • ملی حفاری (ف) 4 - 2 مس سونگون(ف) 1395/11/21
  • ارژن فارس 1 - 4 شهرداری ساوه 1395/11/21
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 آذرخش 1395/11/21
  • شهروند ساری 7 - 4 فرش آرای مشهد 1395/11/21
  • مقاومت البرز 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/11/21

آمار باشگاه ها تا هفته 22

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
آذرخش 222316296222
ارژن فارس 261712667622
تاسیسات 323135624222
دانشگاه آزاد 291118458622
دبیری تبریز 270143693822
شهرداری ساوه 19196655622
شهروند ساری 28279748222
طرح و توسعه الوند 240416347422
فرش آرای مشهد 301710525823
گیتی پسند (ف) 163180994723
مس سونگون(ف) 302144563422
مقاومت البرز 272511345522
ملی حفاری (ف) 233126724522
یاسین پیشرو 332108474922