مریم عبدالملکی

تاريخ تولد : 1365/02/22
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 0
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
داور درجه3 .
دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی .