علی میرزابیگی

تاريخ تولد : 1359/09/23
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 99
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 7 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 2
سوابق:
میرزابیگی تحصیلات خود را در رشته مهندسی مکانيک و مقطع کارشناسی به اتمام رسانده و داوری خود را از سال 1379 با اخذ درجه 3 آغاز کرده و از سال 1388 در ليگ برتر داوری خود را آغاز کرده و آخرين مدرک داوری وری ملی است و در سال 1385 اين مدرک را اخذ کرده است.