• فریدون اصفهانیان
  فریدون اصفهانیان
  رئیس کمیته داوران
 • حسن کامرانی فر
  حسن کامرانی فر
  رئیس دپارتمان داوران
 • سید صدرالدین موسوی
  سید صدرالدین موسوی
  عضو کمیته داوران
 • رامین حقیقی زاده
  رامین حقیقی زاده
  عضو کمیته داوران
 • حبیب الله شیرازی
  حبیب الله شیرازی
  عضو کمیته داوران
 • سیدحسین نورانی
  سیدحسین نورانی
  عضو دپارتمان داوری
 • دانیال مرادی
  دانیال مرادی
  عضو دپارتمان داوری
 • ایرج احمدی دارانی
  ایرج احمدی دارانی
  عضو دپارتمان داوری
 • منوچهر نظری
  منوچهر نظری
  عضو دپارتمان داوری
 • فاطمه فهیمی
  فاطمه فهیمی
  مسئول دپارتمان داوری بانوان
 • سمیه اسدزاده
  سمیه اسدزاده
  عضو دپارتمان داوری

1 1