بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
صبای قم و استقلال خوزستان 1396/02/19 کمیته انضباطی صبای قم
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تماشاگران تیم صبای قم به داور مسابقه فحاشی کرده که این تخلف منطبق با بند3ماده79 آیین نامه انضباطی بوده و تیم صبای قم به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
صبای قم و استقلال خوزستان 14/2/96 هفته سی ام 1396/02/19 کمیته انضباطی صبای قم
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
افراد منسوب (لیدرها) به تیم صبای قم اقدام به فحاشی کرده که این تخلف منطبق با ماده57 آیین نامه انضباطی بوده و تیم صبای قم به پرداخت مبلغ 50میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
صبای قم و استقلال خوزستان 1396/02/19 کمیته انضباطی علی اکبر سرلک
گروه شکایت:
فحاشی و استعمال الفاظ رکیک
شرح شکایت:
علی اکبر سرلک متصدی تدارکات تیم صبای قم به دلیل فحاشی و توهین و حمله ور شدن به سمت داور مسابقه که منطبق با بندهای 4و 3 ماده79 آیین نامه انضباطی بوده به یک ماه مفید محرومیت  از حضور در کلیه مسابقات رسمی  و پرداخت مبلغ 50 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قابل تجدید نظر است.
تراکتور سازی تبریز و نفت تهران 1396/02/18 کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تماشاگران تیم تراکتور سازی تبریز به داور مسابقه  و رییس فدراسیون فحاشی کرده که این تخلف منطبق با بند3ماده79 آیین نامه انضباطی بوده و تیم تراکتور سازی تبریز به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
استقلال تهران و سپاهان اصفهان 1396/02/18 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تماشاگران تیم استقلال تهران به تیم سپاهان اصفهان  فحاشی کرده که این تخلف منطبق با بند3ماده79 آیین نامه انضباطی بوده و این تیم به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
استقلال تهران و سپاهان اصفهان 1396/02/18 کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تماشاگران تیم اسپاهان اصفهان به سرمربی تیم حریف فحاشی کرده که این تخلف منطبق با بند3ماده79 آیین نامه انضباطی بوده و این تیم به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
فولاد خوزستان و پیکان تهران 1396/02/18 کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تماشاگران تیم فولاد خوزستان به داور مسابقه فحاشی کرده که این تخلف منطبق با بند3ماده79 آیین نامه انضباطی بوده و این تیم به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
سایپا و استقلال تهران 1395/12/23 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال تهران به دلیل  تخلف تماشاگران در دیدار مورخ 23 اسفند 95 مقابل تیم سایپا از سری مسابقات هفته 24 به استناد بند 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت 100میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز 1395/12/23 کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم فولاد خوزستان به دلیل انداختن لیزر به طرف بازیکنان تیم و به استناد بند1ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. رای صادره قطعی است.
پرسپولیس تهران و استقلال 1395/12/23 کمیته انضباطی استقلال خوزستان
گروه شکایت:
بازیکنان اخطاری
شرح شکایت:
تیم استقلال خوزستان به دلیل دارا بودن 5 بازیکن اخطاری به استناد بند1ماده69 آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. رای صادره قطعی است.