باشگاه پایا سازه آذربایجان

کادر باشگاه:
 • نادر فدایی
  نادر فدایی
  سرپرست
 • حسین قضایی
  حسین قضایی
  سرمربی
 • ناصر رهنمای
  ناصر رهنمای
  مربی
 • کاظم قبادی
  کاظم قبادی
  مربی
 • مجید زارعی
  مجید زارعی
  مربی بدنساز
 • حسین اسدزاده
  حسین اسدزاده
  تدارکات


بازیکنان:
 • اسماعیل عباسیان
  اسماعیل عباسیان
  شماره پیراهن0
 • امیر رئیسی ستاری
  امیر رئیسی ستاری
  شماره پیراهن0
 • مجید عبدالرحیم نسب
  مجید عبدالرحیم نسب
  شماره پیراهن0
 • نیما نبی زادوردین
  نیما نبی زادوردین
  شماره پیراهن0
 • بابک اله وردی خان
  بابک اله وردی خان
  شماره پیراهن3
 • حمید واحدی
  حمید واحدی
  شماره پیراهن5
 • علی حمدی
  علی حمدی
  شماره پیراهن6
 • علی محمدی خونیقی
  علی محمدی خونیقی
  شماره پیراهن6
 • هادی بافنده
  هادی بافنده
  شماره پیراهن7
 • افشین سپه
  افشین سپه
  شماره پیراهن8
 • مجید ایرجی
  مجید ایرجی
  شماره پیراهن9
 • احمد صفری
  احمد صفری
  شماره پیراهن10
 • بهنام عطایی
  بهنام عطایی
  شماره پیراهن11
 • علیرضا عسگری کهن
  علیرضا عسگری کهن
  شماره پیراهن17
 • ابراهیم قبادی
  ابراهیم قبادی
  شماره پیراهن19
 • هاشم حق وردیان
  هاشم حق وردیان
  شماره پیراهن20
 • ناصر اسماعیلی
  ناصر اسماعیلی
  شماره پیراهن21
 • رامین جعفری
  رامین جعفری
  شماره پیراهن23
 • صابر خوش نما
  صابر خوش نما
  شماره پیراهن26
 • شاهین برهانی
  شاهین برهانی
  شماره پیراهن28
 • پاکنام روکا
  پاکنام روکا
  شماره پیراهن44