• فریدون معینی
  فریدون معینی
  رئیس کمیته جوانان
 • بهزاد آزاد
  بهزاد آزاد
  دبیر کمیته جوانان
 • فاطمه علیپور
  فاطمه علیپور
  کارمند کمیته جوانان