• مهدی تاج
  مهدی تاج
  رئیس فدراسیون
 • علی کفاشیان نائینی
  علی کفاشیان نائینی
  نایب رئیس اول فدراسیون
 • حیدر بهاروند
  حیدر بهاروند
  سرپرست نایب رئیس دوم و سرپرست سازمان لیگ
 • لیلا صوفی زاده
  لیلا صوفی زاده
  سرپرست نایب رئیس امور بانوان
 • محمود اسلامیان
  محمود اسلامیان
  مشاور عالی رئیس فدراسیون و عضو موقت هیات رئیسه
 • فریدون اصفهانیان
  فریدون اصفهانیان
  عضو هیات رئیسه
 • هدایت ممبینی
  هدایت ممبینی
  عضو هیات رئیسه
 • محمود شیعی
  محمود شیعی
  عضو هیات رئیسه
 • عبدالکاظم طالقانی
  عبدالکاظم طالقانی
  عضو هیات رئیسه
 • علیرضا اسدی
  علیرضا اسدی
  دبیرکل