• غلامرضا بهروان
  غلامرضا بهروان
  رئیس سازمان لیگ آزادگان
 • فریبرز محمودزاده
  فریبرز محمودزاده
  رئیس دپارتمان لیگ آزادگان
 • هوشنگ کحالی
  هوشنگ کحالی
  کارمند سازمان لیگ آزادگان
 • مهرداد شفیعی
  مهرداد شفیعی
  مسئول لیگ دسته دوم
 • رضا عبدی
  رضا عبدی
  مسئول لیگ پایه
 • حسن فرجی
  حسن فرجی
  کارمند سازمان لیگ آزادگان
 • امیرحسین فتاحی
  امیرحسین فتاحی
  کارمند سازمان لیگ آزادگان
 • امیرحسین روشنک
  امیرحسین روشنک
  مسئول لیگ دسته سوم