• محمدحسین علیزاده
  محمدحسین علیزاده
  رئیس آکادمی ملی فوتبال
 • داود پرهیزکار
  داود پرهیزکار
  مدیر امور اداری و مالی
 • مصطفی زارعی
  مصطفی زارعی
  مدیر آموزش و پژوهش
 • ناصر عاقلی
  ناصر عاقلی
  دبیر کمیته ویژن